„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew. Jana 3:16) 

To Boże objawienie zbawienia jest właśnie źródłem historii naszej Wspólnoty, stanowiącej cząstkę żywego Kościoła Pana Jezusa, którego budowniczym jest sam Pan Bóg.

Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa jest Wspólnotą ludzi budujących swoją wiarę i pobożność na podstawie nieomylnego Słowa Bożego. Zwracamy szczególną uwagę na osobiste przeżywanie Bożych obietnic przez każdego człowieka poszukującego realnego Boga. Jesteśmy żywym dowodem Bożej prawdy objawionej w Jezusie Chrystusie, która wnosi Bożą obecność w życie Kościoła, dokonuje głębokiej wewnętrznej przemiany serc, rozwiązuje nasze problemy, a także przynosi uzdrowienie.

Członkowie Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, którzy zostali zbawieni z łaski przez wiarę w Pana Jezusa, nie tylko wierzą, że Jezus Chrystus, Pomazaniec Boży i jedyny Zbawiciel (Mesjasz) – narodził się w ciele, umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi i zmartwychwstał, ale także wierzą, że powtórnie przyjdzie po zbawionych i wiernych.