Zasady Wiary


Wierzymy w:
1. Jedynego Wszechmocnego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2. Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, które jest jedynym, najważniejszym autorytetem w sprawach: prawdy, wiary i życia.
3. Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który przyszedł w ciele na świat- narodził się z Marii dziewicy, aby przez swą męczeńską śmierć i zmartwychwstanie zbawić grzeszników. Jest On jedynym Orędownikiem i Pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem.
4. Zbawienie z łaski jako dar Bożej miłości.
5. Nowonarodzenie z wody i Ducha Świętego, aby wejść do Królestwa Bożego.
6. Chrzest Duchem Świętym oraz prowadzenie i dary *(charyzmaty) Ducha Świętego.
7. Konieczność przyjęcia chrztu wodnego (przez zanurzenie). Przyjmowanie Wieczerzy Pańskiej (pod postacią chleba i wina, wraz z umywaniem nóg). Pomazanie olejem (ku uzdrowieniu).
8. Kościół (ciało Jezusa Chrystusa), którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.
9. Powszechne zmartwychwstanie (wszystkich ludzi) i sąd Boży oraz życie wieczne (zbawionych) i wieczne potępienie.
10. Odrodzenie (nowe) życie chrześcijanina, to jest takie, którego w szczególności przejawami są:

  • modlitwa za władzę i postępowanie uczciwe, sprawiedliwe i święte (w tym bez nałogów);
  • poszanowanie godności każdego człowieka;
  • sumienne wykonywanie obowiązków (w domu, szkole, pracy, społeczeństwie);
  • dbanie o nierozerwalność małżeństwa (związek kobiety i mężczyzny), rodzinę rodzicielstwo i macierzyństwo;
  • ochrona życia (w tym nieodbywanie służby wojskowej).